Persondatapolitik i Fysiofitness ApS (Privatpolitik).

Senest opdateret: 25. maj 2018

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret om Fysiofitness behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige: 

Fysiofitness ApS

Holbergsgade 13

9000 Aalborg

Mail: info@fysiofitness.dk

Telefon: 98130336

Hvilke oplysninger indsamler Fysiofitness ApS?

Fysiofitness indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

Fysiofitness indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i fitness dk, uden at afgive disse personlige oplysninger:

Hvad bruger FYSIOFitness dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give dig værdi gennem de bedste træningsoplevelser. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig som medlem i vores centre, og vi skal skabe et overblik over din træningshistorik.

Behandlingerne dækker over indmeldelser, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, refundering og inkasso.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.

Derudover bruger vi dine oplysninger til profilering for at få viden om vores medlemmers behov i forhold til træning. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig – og dermed sikre, at du får relevante tilbud og informationer, der matcher dig og dine interesser.

Hvem videregiver FYSIOFitness dine oplysninger til?

Fysiofitness videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og Fysiofitness, Fysiofitness er retligt forpligtet hertil, eller såfremt det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Det kan eksempelvis ske ved inkasso-sager eller ved doping-sager, hvor Fysiofitness videregivelse af personlige oplysninger til Anti Doping Danmark sker med hjemmel i hensynet til en væsentlig samfundsinteresse.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i Fysiofitness, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at deres jobfunktion kræver dette.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Fysiofitness via info@fysiofitness.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.

Ret til at klage

Hvis du mener, at fitness dk har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.